miércoles, 27 de abril de 2011

Guanyant diners a Internet amb BeRuby / Ganando dinero en Internet con BeRuby

BeRuby és un servici de pàgina d’inici. Amb aquesta web podem configurar-nos la nostra pàgina d’inici del nostre navegador amb els nostres enllaços més utilitzats.

Com podem vore això no és cap novetat, doncs sempre han existit servicis web que fan aquesta funció. La novetat de BeRuby és que quan estàs fent servir els teus enllaços els anunciants te donen una xicoteta comissió en diners.

beruby.com - Empieza el día ganando

Característiques del servici de pàgina d’inici

En BeRuby pots organitzar els teus enllaços en pàgines i en blocs.

Les pàgines serveixen per agrupar enllaços en el mateix context, com puguen ser compres, viatges, eines, etc.

Els blocs van dintre de les pàgines i s’utilitzen per agrupar enllaços per tema. Per exemple dintre de la pàgina de compres podem tindre blocs de classificats, llibres, jocs, electrònica, etc.

BeRuby ja conté moltes dels enllaços dintre del servici i solament hem de fer servir el cercador d’enllaços per anar organitzant-los en les pàgines i els blocs. A més a més també podem afegir els nostres enllaços personalitzats i fins i tot podem pujar el logo del enllaç.

Característiques del servici de pagament de comissions

Els enllaços que tenim dintre del servici arriben organitzats en aquestes categories:

  • No dóna comissió.
  • Guanyar per visita.
  • Guanyar per registre.
  • Guanyar per compra.

A més a més hi ha una classificació basada en el nombre de robins que en porta el logo del enllaç (amb un màxim de tres), quan més en porta  més guanyarem.

Altra interessant característica és que els teus convidats et donen un percentatge de les comissions què ells estan guanyant.

La pàgina té una completa secció en la que comprovar el estat de les teues comissions i gràcies a ella el servici dóna una bona imatge molt transparenta.

En definitiva podem dir que BeRuby és un servici molt útil i que a més a més te fa guanyar una mica de diner sense adonar-te. És molt recomanable.


BeRuby es un servicio de página de inicio. Con esta web podemos configurarnos nuestra página de inicio de nuestro navegador con nuestros enlaces más utilizados.
Cómo podemos ver esto no es ninguna novedad, pues siempre han existido servicios web que hacen esta función. La novedad de BeRuby es que cuando estás usando tus enlaces los anunciantes te dan una pequeña comisión en dinero.

beruby.com - Empieza el día ganando

Características del servicio de página de inicio

En BeRuby puedes organizar tus enlaces en páginas y en bloques.

Las páginas sirven para agrupar enlaces en el mismo contexto, como puedan ser compras, viajes, herramientas, etc.

Los bloques van dentro de las páginas y se utilizan para agrupar enlaces por tema. Por ejemplo dentro de la página de compras podemos tener bloques de clasificados, libros, juegos, electrónica, etc.

BeRuby ya contiene muchos de los enlaces dentro del servicio y solamente tenemos que usar el buscador de enlaces para ir organizándolos en las páginas y los bloques. Además también podemos añadir nuestros enlaces personalizados e incluso podemos subir el logo del enlace.

Características del servicio de pago de comisiones

Los enlaces que tenemos dentro del servicio llegan organizados en estas categorías:

  • No da comisión.
  • Ganar por visita.
  • Ganar por registro.
  • Ganar por compra.

Además hay una clasificación basada en el número de rubíes que trae el logo del enlace (con un máximo de tres), cuando más en puerta más ganaremos.

Otra interesante característica es que tus invitados te dan un porcentaje de las comisiones qué ellos están ganando.

La página tiene una completa sección en la que comprobar el estado de tus comisiones y gracias a ella el servicio da una buena imagen mucho transparente.

En definitiva podemos decir que BeRuby es un servicio muy útil y que además te hace ganar un poco de dinero sin darte cuenta. Es muy recomendable.

Publicar un comentario