miércoles, 27 de abril de 2011

Guanyant diners a Internet amb BeRuby / Ganando dinero en Internet con BeRuby

BeRuby és un servici de pàgina d’inici. Amb aquesta web podem configurar-nos la nostra pàgina d’inici del nostre navegador amb els nostres enllaços més utilitzats.

Com podem vore això no és cap novetat, doncs sempre han existit servicis web que fan aquesta funció. La novetat de BeRuby és que quan estàs fent servir els teus enllaços els anunciants te donen una xicoteta comissió en diners.

beruby.com - Empieza el día ganando

Característiques del servici de pàgina d’inici

En BeRuby pots organitzar els teus enllaços en pàgines i en blocs.

Les pàgines serveixen per agrupar enllaços en el mateix context, com puguen ser compres, viatges, eines, etc.

Els blocs van dintre de les pàgines i s’utilitzen per agrupar enllaços per tema. Per exemple dintre de la pàgina de compres podem tindre blocs de classificats, llibres, jocs, electrònica, etc.

BeRuby ja conté moltes dels enllaços dintre del servici i solament hem de fer servir el cercador d’enllaços per anar organitzant-los en les pàgines i els blocs. A més a més també podem afegir els nostres enllaços personalitzats i fins i tot podem pujar el logo del enllaç.

Característiques del servici de pagament de comissions

Els enllaços que tenim dintre del servici arriben organitzats en aquestes categories:

 • No dóna comissió.
 • Guanyar per visita.
 • Guanyar per registre.
 • Guanyar per compra.

A més a més hi ha una classificació basada en el nombre de robins que en porta el logo del enllaç (amb un màxim de tres), quan més en porta  més guanyarem.

Altra interessant característica és que els teus convidats et donen un percentatge de les comissions què ells estan guanyant.

La pàgina té una completa secció en la que comprovar el estat de les teues comissions i gràcies a ella el servici dóna una bona imatge molt transparenta.

En definitiva podem dir que BeRuby és un servici molt útil i que a més a més te fa guanyar una mica de diner sense adonar-te. És molt recomanable.


BeRuby es un servicio de página de inicio. Con esta web podemos configurarnos nuestra página de inicio de nuestro navegador con nuestros enlaces más utilizados.
Cómo podemos ver esto no es ninguna novedad, pues siempre han existido servicios web que hacen esta función. La novedad de BeRuby es que cuando estás usando tus enlaces los anunciantes te dan una pequeña comisión en dinero.

beruby.com - Empieza el día ganando

Características del servicio de página de inicio

En BeRuby puedes organizar tus enlaces en páginas y en bloques.

Las páginas sirven para agrupar enlaces en el mismo contexto, como puedan ser compras, viajes, herramientas, etc.

Los bloques van dentro de las páginas y se utilizan para agrupar enlaces por tema. Por ejemplo dentro de la página de compras podemos tener bloques de clasificados, libros, juegos, electrónica, etc.

BeRuby ya contiene muchos de los enlaces dentro del servicio y solamente tenemos que usar el buscador de enlaces para ir organizándolos en las páginas y los bloques. Además también podemos añadir nuestros enlaces personalizados e incluso podemos subir el logo del enlace.

Características del servicio de pago de comisiones

Los enlaces que tenemos dentro del servicio llegan organizados en estas categorías:

 • No da comisión.
 • Ganar por visita.
 • Ganar por registro.
 • Ganar por compra.

Además hay una clasificación basada en el número de rubíes que trae el logo del enlace (con un máximo de tres), cuando más en puerta más ganaremos.

Otra interesante característica es que tus invitados te dan un porcentaje de las comisiones qué ellos están ganando.

La página tiene una completa sección en la que comprobar el estado de tus comisiones y gracias a ella el servicio da una buena imagen mucho transparente.

En definitiva podemos decir que BeRuby es un servicio muy útil y que además te hace ganar un poco de dinero sin darte cuenta. Es muy recomendable.

martes, 26 de abril de 2011

Reproductor musical MediaMonkey

Des de fa molt de temps estava buscant un bon reproductor musical que me donara algunes propietats que fins ara no havia trobat.

Aquestes característiques són:

 • Gestió i descàrrega automàtica de podcasts.
 • Gestió de dispositius mp3 (no iPod) fent servir el protocol NTP.
 • Gestió de la copia automàtica dels podcasts al dispositiu mp3 (no iPod).
 • Accés a biblioteques de música via DLNA/UPNP.

Per suposat també ha de complir amb tot allò que se espera d’un reproductor musical, però aquestes són característiques que quasi tots en porten i MediaMonkey no és una excepció.

Haureu notat que el meu reproductor no és un iPod, i és per això que mai he pogut fer servir iTunes per sincronitzar els podcasts i la música, encara que em sembla un gran programa.

Però anem al que més m’interessa d’aquest programa, la seua gestió dels podcasts.

Descarregant podcasts

La pantalla d’opcions ens ofereix totes les opcions necessàries per gestionar les descàrregues de les nostres subscripcions:

image

Les que per a mi són més interessants són la comprovació automàtica de nous episodis i la eliminació, també automàtica, dels episodis antics o ja sentits.

Sincronització amb dispositius mp3

Les opcions per la sincronització del dispositiu tenen una pestanya dedicada al tractament dels podcasts.

image

Ací podem configurar les subscripcions que volem escoltar en el dispositiu mp3 i donar algunes directrius per a que el programari sàpiga què fer quan el dispositiu tinga poc espai lliure.

La quantitat d’opcions en aquest apartat és tan gran que no crec que ningú trobe res a faltar.

He de dir que per a tots aquells que els agrade escoltar el Generació Digital via podcast aquest programa és l'únic que he trobat capaç de gestionar bé les subscripcions als podcasts de Catalunya Radio (supose que en iTunes també funcionen bé), amb altres programes com Juice o iPodder no funcionen molt bé (sempre detectava tota la llista de episodis com si foren nous, i se’ls descarregava tots cada vegada).

En conclusió en MediaMonkey tenim un gran programari per gestionar els nostres podcasts i dispositius mp3 de la forma més automatitzada possible.

DESCARGAR MEDIAMONKEY


Desde hace mucho tiempo estaba buscando un buen reproductor musical que me diera algunas propiedades que hasta ahora no había encontrado.

Estas características son:

 • Gestión y descarga automática de podcasts.
 • Gestión de dispositivos mp3 (no iPod) usando el protocolo NTP.
 • Gestión de la copia automática de los podcasts al dispositivo mp3 (no iPod).
 • Acceso en bibliotecas de música vía DLNA/UPNP.


Por supuesto también tiene que cumplir con todo aquello que se espera de un reproductor musical, pero estas son características que casi todos {traen|llevan} y MediaMonkey no es una excepción.

Habréis notado que mi reproductor no es un iPod, y es por eso que nunca he podido usar iTunes para sincronizar los podcasts y la música, aunque me parece un gran programa.

Pero vamos al que más me interesa de este programa, su gestión de los podcasts.

Descargando podcasts

La pantalla de opciones nos ofrece todas las opciones necesarias para gestionar las descargas de nuestras suscripciones:
Las que para mí son más interesantes son la comprobación automática de nuevos episodios y la eliminación, también automática de los episodios antiguos o ya oídos.

Sincronización con dispositivos mp3

Las opciones por la sincronización del dispositivo tienen una pestaña dedicada al tratamiento de los podcasts.

Aquí podemos configurar las suscripciones que queremos escuchar en el dispositivo mp3 y dar algunas directrices para que el software sepa qué hacer cuando el dispositivo tenga poco espacio libre.

La cantidad de opciones en este apartado es tan grande que no creo que nadie encuentro nada a faltar.

Tengo que decir que para todos aquellos que los gusto escuchar el Generación Digital vía podcast este software es el único que he encontrado capaz de gestionar bien las suscripciones a los podcasts de Cataluña Radio (supongo que en iTunes también funcionan bien), con otros programas como Juice o iPodder no funcionan muy bien (siempre detectaba toda la lista de episodios como si fueran nuevos, y se los descargaba todos cada vez.

En conclusión en MediaMonkey tenemos un gran software para gestionar nuestros podcasts y dispositivos mp3 de la forma más automatizada posible.