sábado, 23 de octubre de 2010

Utilizando Views en páginas internacionalizadas

 

Quan tenim un lloc web internacionalitzat amb Drupal i volem utilitzar les capacitats de personalització que el mòdul Views en ofereix la configuració de les vistes es fa una miqueta mes complexa.

Així si fem una vista que mostra, per exemple, els items de una de les nostres taxonomies ens donarem compte de que la vista llista aquests items en tots els idiomes en que existeixen. D'aquesta manera si estem visualitzant la nostra pàgina en idioma anglès la vista mostrarà els items en angles però també en els altres idiomes en que estiguin traduïdes i això, per suposat, no és vàlid.

Doncs bé, per solucionar aquest problema amb els idiomes hem de configurar un filtre a la vista.

Administració > Construcció del lloc > Llista > Editar > Pàgina

Una vegada en aquest lloc hem de fer clic al botó “+” dins del quadre “Filtres”.

Seleccionem la propietat “Node translation: Language” i fem clic en “Add”.

Finalment hem de configurar el filtre i per això fem clic sobre ell. En el diàleg següent seleccionem “Operator: Is one of” i “Language: Curren user’s language”. Aquesta configuració és la que farà que només es mostre l'idioma que el usuari està utilitzant.

Per últim recordeu que sempre hem de guardar la vista per a que se apliquen els canvis.


Cuando tenemos un lugar web internacionalizado con Drupal y queremos utilizar las capacidades de personalización que el módulo Views ofrece la configuración de las vistas se hace un poquito mas compleja.

Así si hacemos una vista que muestra, por ejemplo, los items de una de nuestras taxonomías nos daremos cuenta de que la vista lista estos items en todos los idiomas en que existen. De este modo si estamos visualizando nuestra página en idioma inglés la vista mostrará los items en ángulos pero también en los otros idiomas en que estén traducidas y esto, por supuesto, no es válido.

Pues bien, para solucionar este problema con los idiomas tenemos que configurar un filtro a la vista.

Administración > Construcción del lugar > Lista > Editar > Página

Una vez en este lugar tenemos que hacer clic al botón “+” dentro del cuadro “Filtres”.

Seleccionamos la propiedad “Node translation: Language” y hacemos clic en “Add”.

Finalmente tenemos que configurar el filtro y por eso hacemos clic sobre él. En el diálogo siguiente seleccionamos “Operator: Is one of” y “Language: Current user’s language”. Esta configuración es la que hará que sólo se muestre el idioma que el usuario está utilizando.

Por último recordad que siempre tenemos que guardar la vista para que se apliquen los cambios.

Publicar un comentario