sábado, 23 de octubre de 2010

Utilizando Views en páginas internacionalizadas

 

Quan tenim un lloc web internacionalitzat amb Drupal i volem utilitzar les capacitats de personalització que el mòdul Views en ofereix la configuració de les vistes es fa una miqueta mes complexa.

Així si fem una vista que mostra, per exemple, els items de una de les nostres taxonomies ens donarem compte de que la vista llista aquests items en tots els idiomes en que existeixen. D'aquesta manera si estem visualitzant la nostra pàgina en idioma anglès la vista mostrarà els items en angles però també en els altres idiomes en que estiguin traduïdes i això, per suposat, no és vàlid.

Doncs bé, per solucionar aquest problema amb els idiomes hem de configurar un filtre a la vista.

Administració > Construcció del lloc > Llista > Editar > Pàgina

Una vegada en aquest lloc hem de fer clic al botó “+” dins del quadre “Filtres”.

Seleccionem la propietat “Node translation: Language” i fem clic en “Add”.

Finalment hem de configurar el filtre i per això fem clic sobre ell. En el diàleg següent seleccionem “Operator: Is one of” i “Language: Curren user’s language”. Aquesta configuració és la que farà que només es mostre l'idioma que el usuari està utilitzant.

Per últim recordeu que sempre hem de guardar la vista per a que se apliquen els canvis.


Cuando tenemos un lugar web internacionalizado con Drupal y queremos utilizar las capacidades de personalización que el módulo Views ofrece la configuración de las vistas se hace un poquito mas compleja.

Así si hacemos una vista que muestra, por ejemplo, los items de una de nuestras taxonomías nos daremos cuenta de que la vista lista estos items en todos los idiomas en que existen. De este modo si estamos visualizando nuestra página en idioma inglés la vista mostrará los items en ángulos pero también en los otros idiomas en que estén traducidas y esto, por supuesto, no es válido.

Pues bien, para solucionar este problema con los idiomas tenemos que configurar un filtro a la vista.

Administración > Construcción del lugar > Lista > Editar > Página

Una vez en este lugar tenemos que hacer clic al botón “+” dentro del cuadro “Filtres”.

Seleccionamos la propiedad “Node translation: Language” y hacemos clic en “Add”.

Finalmente tenemos que configurar el filtro y por eso hacemos clic sobre él. En el diálogo siguiente seleccionamos “Operator: Is one of” y “Language: Current user’s language”. Esta configuración es la que hará que sólo se muestre el idioma que el usuario está utilizando.

Por último recordad que siempre tenemos que guardar la vista para que se apliquen los cambios.

domingo, 17 de octubre de 2010

Administration menu | drupal.org

Per a facilitar la administració de una instal·lació de Drupal podem instal·lar el mòdul "Administration Menu".Aquest mòdul ens proporciona un nou menú a la capçalera de la pàgina. Aquest menú té totes les opcions d'administració de Drupal però molt mès accessible i usable.
A més a més aquest menú té algunes opcions extra que normalment no podem trobar al menú d'administració normal. Son aquestes:
administrative_menu
  • Flush all caches: Ens serveixen per a esborrar totes les caches de drupal des de un mateix lloc.
  • Ejecutar cron: Des d'ací podem executar cron molt fàcilment.
  • Run updates: Per a executar la comprovació d’actualitzacions.
  • Deshabilitar módulos de desarrollados: Per a deshabilitar de forma ràpida i fàcil mòduls que poden estar causant problemes.
Com es pot veure aquest mòdul és molt recomanable instal·lar-ho quan estem desenvolupant el nostre lloc web amb Drupal per que ens va a facilitar el treball amb la interfície d'administració de Drupal i és una bona idea que siga el primer mòdul que instal·lem.
Administration menu | drupal.org

Para facilitar la administración de una instalación de Drupal podemos instalar el módulo "Administration Menu". Este módulo nos proporciona un nuevo menú a la cabecera de la página. Este menú tiene todas las opciones de administración de Drupal pero muy mès accesible y usable. Además este menú tiene algunas opciones extra que normalmente no podemos encontrar al menú de administración normal. Son estas:
  • Flush all caches: Nos sirven para borrar todas las caches de drupal desde un mismo lugar.
  • Ejecutar cron: Desde aquí podemos ejecutar cron muy fácilmente.
  • Run updates: Para ejecutar la comprobación de actualizaciones.
  • Deshabilitar módulos de desarrollados: Para deshabilitar de forma rápida y fácil módulos que pueden estar causante problemas.
Cómo se puede ver este módulo es muy recomendable instalarlo cuando estamos desarrollando nuestro lugar web con Drupal por que nos va a facilitar el trabajo con la interfaz de administración de Drupal y es una buena idea que sea el primer módulo que instalamos.
Administration menu | drupal.org